Skip to main content
REFERENCE

ข้อมูลอ้างอิง

Myria Series 60-200kW

เครื่องสำรองไฟออนไลน์ Myria Series 60-200kW ปรับเปลี่ยนระบบ UPS อัจฉริยะและคล่องตัวที่เชื่อถือได้ของคุณ ออกแบบมาสำหรับศูนย์ข้อมูลและอุตสาหกรรมการเงิน โทรคมนาคม การศึกษา การขนส่ง การแพทย์ ฯลฯ